Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. vergevorderd
  vaardig; handig; geroutineerd; bedreven; ver gekomen; zeer bedreven en ervaren; goed
  "op vergevorderde leeftijd"
  Synoniemen: bedreven, behendig, geverseerd, habiel, routineus, vaardig, doorkneed, knap

Voorbeeldzinnen

 1. voor aanvragen in het kader van artikel 7, lid 1, onder a): de verantwoording van het feit dat het project zich in een vergevorderd stadium bevindt;
 2. Wat de markt voor motors voor autostoelen betreft, de tweede pijler van het diversificatieproject van Euromoteurs, zit nog geen enkele van de onderhandelingen in een vergevorderd stadium.
 3. „project in vergevorderd stadium”: elk project waarvan de planning/aanlegfase zodanig is gevorderd dat een wijziging van het technische aanbestedingsdossier voor de betrokken lidstaat onaanvaardbaar is om juridische, contractuele, economische, financiële, sociale of milieuredenen; dit moet voldoende worden gemotiveerd;
 4. Voor de ERTMS-uitrusting die voor 23 april 2008 in dienst is genomen of waarvan de installatie of upgrading op dat tijdstip in een vergevorderd stadium was, zal het bureau een beoordelingsrapport uitwerken waarin worden vermeld:
 5. Het gezamenlijk technologie-initiatief definieert en geeft uitvoering aan een doelgericht Europees programma van industrieel onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie voor het leveren van robuuste waterstof- en brandstofceltechnologieën die zodanig vergevorderd zijn dat zij op de markt kunnen worden gebracht.
 6. Deze verordening is niet van toepassing op systemen of wijzigingen die op de datum van inwerkingtreding van deze verordening een project in een vergevorderd stadium zijn als bedoeld in artikel 2, onder t), van Richtlijn 2008/57/EG.
 7. Ten eerste is de begrotingsaanpassing die thans ten uitvoer wordt gelegd, verankerd in een algemene strategie en bevindt het goedkeuringsproces van de voorgenomen maatregelen zich reeds in een vergevorderd stadium, waardoor de doeltreffendheid van de consolidatie met minder onzekerheid is omgeven.
 8. Ten tweede verwees Oostenrijk in een zeer vergevorderd stadium van de procedure naar het vonnis van een Duitse rechtbank, waarin een BaFin-beschikking werd bevestigd waarmee de verkoop van aandelen van een Duitse bank aan een niet nader aangeduid Oekraïens concern werd verboden [43].
 9. Beschikking 2002/731/EG dient van toepassing te blijven op onderhoudswerkzaamheden van projecten die zijn goedgekeurd overeenkomstig de TSI in de bijlage bij die beschikking en projecten voor nieuwe lijnen of de vernieuwing of aanpassing van bestaande lijnen waarvan de planning reeds vergevorderd is of die op de datum van kennisgeving van deze beschikking het voorwerp uitmaken van een lopend contract.
 10. In het in lid 1, onder a), bedoelde geval stelt de lidstaat de Commissie binnen een jaar na de inwerkingtreding van elk TSI in kennis van een lijst van projecten die op zijn grondgebied worden uitgevoerd en die in een vergevorderd stadium van ontwikkeling zijn.