Betekenis

Werkwoord

 1. verfijnen
  fijner of gevoeliger maken

Voorbeeldzinnen

 1. informatie om de risicobeoordeling voor het milieu te verfijnen.
 2. Terug te sturen gegevens die noodzakelijk zijn voor het verfijnen van de bevraging
 3. Niet betwist wordt dat de Commissie haar onderzoeksbenadering kan verfijnen en wijzigen, voor zover daartoe voldoende gronden bestaan.
 4. Door de voorgestelde beperkingen voor het op de markt brengen en het gebruik zal de noodzaak van meer informatie om de risicobeoordeling voor het milieu te verfijnen, vervallen.
 5. Tegelijkertijd verwacht het Verenigd Koninkrijk ook dat het de heffing voor privégebruik preciezer zal kunnen bepalen door de schaalverdeling te verfijnen in vergelijking met de huidige indeling.
 6. een feedbacklus voor het valideren en verfijnen van curricula, en om na te gaan of het programma aan de vakbekwaamheidsdoelstellingen beantwoordt;
 7. Indien meer dan een voertuig wordt gevonden, kan de aangezochte lidstaat zelf bepalen welke elementen worden teruggestuurd; alle elementen of alleen elementen om de bevraging te verfijnen (bv. omwille van privacyredenen of in verband met de prestaties van het systeem).
 8. ontwikkeling en validering van geavanceerde methoden voor het verfijnen, beperken en vervangen van dierproeven betreffende biotechnologische geneesmiddelen en voor het voorspellen van de toxiciteit van chemicaliën waarbij gebruik wordt gemaakt van in-vitrocelcultures, „high throughput”-technieken en toxicogenomica;
 9. De Raad zal indien nodig, met eenparigheid van stemmen optredend, de in de artikelen 2 en 3 weergegeven voorschriften en procedures toetsen en verfijnen in het licht van de ontwikkeling van het Europees systeem voor radionavigatie per satelliet.
 10. Slovenië heeft toegezegd de kortingsregeling verder te verfijnen om deze zodoende nauwer te kunnen afstemmen op de onderverdeling tussen vaste en variabele kosten welke verdeling afhankelijk is van de gebruikte technologie.