Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. veelheid (de ~)
  grote hoeveelheid
  "radio en televisie, boeken, kranten en tijdschriften bestoken onze arme hersenen met een veelheid aan informatie"
  Synoniemen: hoop, bende, berg, kwak, lading, massa, schep, stelletje, stoot, troep, vracht, zooi, zwik, pak, smak, bom, bulk, sjees, boel

Voorbeeldzinnen

 1. Uit velen één", "Eenheid uit veelheid
 2. Onder „culturele diversiteit” wordt verstaan: de veelheid aan vormen waardoor de culturen van groepen en samenlevingen tot uiting komen.
 3. Zij maakt deel uit van een op subsidiariteit afgestemd beleid, doordat zij op een veelheid van terreinen besluitvorming op het passende staatkundige niveau mogelijk maakt.
 4. Gelet op de taken van het bij Besluit 1999/478/EG [4] van de Commissie inzake vernieuwing van het Raadgevend Comité voor de visserij en de aquacultuur (RCVA), dat bestaat uit vertegenwoordigers van een veelheid aan Europese organisaties en belangengroepen, moeten de werkzaamheden van de regionale adviesraden worden gecoördineerd met die van het RCVA, waaraan deze raden ook hun verslagen moeten toesturen.
 5. „Frequentiesynthesizer” (3): elke soort frequentiebron of signaalgenerator, ongeacht de feitelijk daarin toegepaste techniek, die een veelheid aan uitgangsfrequenties afgeeft, gelijktijdig of naar keuze, aan één of meer uitgangen, en die worden bepaald door, afgeleid van of beheerst door een geringer aantal standaard- (of basis-) frequenties.
 6. "Frequentiesynthesizer" (3): elke soort frequentiebron of signaalgenerator, ongeacht de feitelijk daarin toegepaste techniek, die een veelheid aan uitgangsfrequenties afgeeft, gelijktijdig of naar keuze, aan één of meer uitgangen, en die worden bepaald door, afgeleid van of beheerst door een geringer aantal standaard- (of basis-) frequenties.
 7. Het beleid van de Gemeenschap ten gunste van de lokale productie in de ultraperifere gebieden heeft tot nu toe betrekking gehad op een veelheid van producten en op allerlei maatregelen om de productie, de afzet of de verwerking van die producten te bevorderen.
 8. Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn, namelijk de harmonisatie van de dekking en van de uitbetalingstermijn, niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt vanwege de veelheid van verschillende voorschriften die thans in de rechtsstelsels van de diverse lidstaten bestaan, en derhalve beter door de Gemeenschap kan worden verwezenlijkt, kan de Gemeenschap, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen.
 9. Er wordt speciale aandacht besteed aan de algemene samenhang en coördinatie tussen gezamenlijke technologie-initiatieven en programma's en projecten op dezelfde gebieden [2], met inachtneming van de bestaande procedures ter uitvoering ervan, en aan de toegankelijkheid voor een veelheid aan deelnemers in geheel Europa, in het bijzonder het MKB.
 10. Het tot stand brengen en in stand houden van grensoverschrijdende interoperabiliteit impliceert het beheren van een continu proces van verandering en aanpassing van een veelheid van elementen en vraagstukken, zowel binnen elektronische infrastructuren in de lidstaten als in het verkeer tussen die infrastructuren.