Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. smart (de ~ | meervoud smarten)
  gevoel van droefheid
  "met smart (denken aan/wachten op)"
  Synoniemen: verdriet, bedroefdheid, droefenis, droefheid, kommer, pijn, triestheid, treurigheid, treurnis, wee
 2. smart
  het gevoel van lijden
  "Het overlijden van zijn vrouw veroorzaakte bij hem grote smart."

Verwijzingen

Werkwoord

 1. smart is een vervoeging van smarten

Voorbeeldzinnen

 1. Smart-vliegtuig met vaste vleugels
 2. Kaarten voorzien van een elektronische geïntegreerde schakeling („smart cards”)
 3. naderingskaarten en „smart cards” met twee of meer elektronisch geïntegreerde schakelingen
 4. De toezeggingen verbinden DaimlerChrysler en met DaimlerChrysler verbonden ondernemingen, maar zijn niet rechtstreeks verbindend voor onafhankelijke importeurs van motorvoertuigen van de merken Mercedes-Benz en Smart.
 5. Een voorlopige verdeling van de communautaire bijdrage over de verschillende onderzoeksactiviteiten is als volgt: a) 24 % voor het ITD Smart-vliegtuig met vaste vleugels,
 6. De lidstaten moeten de modernisering van distributienetwerken bevorderen, bijvoorbeeld door de invoering van slimme netwerken (smart grids), die op zodanige wijze moeten worden opgezet dat gedecentraliseerde opwekking en energie-efficiëntie worden bevorderd.
 7. Deze beschikking is gegeven overeenkomstig artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad [1] en is gericht tot DaimlerChrysler AG (hierna „DaimlerChrysler”); zij heeft betrekking op de verstrekking van technische informatie met het oog op de reparatie van voertuigen van de merken Mercedes-Benz en Smart.
 8. In de toezeggingen wordt nader bepaald dat „technische informatie” in de zin van artikel 4, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1400/2002 alle informatie omvat die met het oog op de reparatie of het onderhoud van motorvoertuigen van de merken Mercedes-Benz en Smart aan erkende reparateurs wordt verstrekt.
 9. Gelaagde foliën, bestaande uit een biaxiaal georiënteerde folie van poly(ethyleentereftalaat), aan een zijde of aan beide zijden bekleed met een laag poly(ethyleentereftalaat), bestemd om te worden gebruikt bij de vervaardiging van identiteisbewijsen, kredietkaarten en dergelijke artikelen (zogenaamde „smart cards” daaronder begrepen) [1]
 10. De erkende netwerken voor Mercedes-Benz en Smart hadden zeer grote marktaandelen op de eerste van deze markten, terwijl DaimlerChrysler op de tweede markt de enige leverancier was die alle technische informatie kon verstrekken die de reparateurs van haar voertuigen nodig hadden.