Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. prominent
  met gezag; vooraanstaand; belangrijk
  "prominent aanwezig"
  Synoniemen: gezaghebbend, eerstaanwezend, vooraanstaand
 2. prominent (de ~ | meervoud prominenten)
  op de voorgrond tredende figuur
  "de prominenten zaten op de voorste rij"
  Synoniemen: kopstuk, big boss, big shot, bobo, hotemetoot, hotemetotem, kanon, topman, voorman, VIP, bons

Bijvoeglijk naamwoord

 1. prominent
  treffend; treffend; opvallend
  Synoniemen: opvallend, frappant, opmerkelijk, opmerkenswaard, opmerkenswaardig, remarquabel

Voorbeeldzinnen

 1. De Aziatische en Turkse concurrenten zijn slechts met bepaalde producten prominent aanwezig.
 2. Publieke functies die op lager dan nationaal niveau worden uitgeoefend, behoeven gewoonlijk niet als prominent te worden aangemerkt.
 3. In dit besluit wordt onder „prominent” verstaan, eenieder, al dan niet in een officiële hoedanigheid aan wie overeenkomstig de nationale wetgeving van een lidstaat, of krachtens de reglementering van een internationale of supranationale organisatie of instelling, bescherming is toegewezen.”.
 4. Wanneer de politieke invloed ervan echter vergelijkbaar is met die van soortgelijke posities op nationaal niveau, dienen de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen naar gelang de risicogevoeligheid te overwegen, of de personen die deze publieke functies uitoefenen, als politiek prominent moeten worden aangemerkt.
 5. Onverminderd de toepassing van verscherpte klantenonderzoeksprocedures naar gelang de risicogevoeligheid, zijn de in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 2005/60/EG genoemde instellingen en personen niet verplicht degenen die tenminste een jaar de uitoefening van de in lid 1 genoemde prominente publieke functie hebben beëindigd, als politiek prominent aan te merken.
 6. Overige informatie: a) voormalige echtgenote van ex-president Charles Taylor, met wie zij nog steeds banden heeft; b) voormalig permanent vertegenwoordiger van Liberia bij de Internationale Maritieme Organisatie; voormalig prominent lid van de Liberiaanse regering; c) verblijft momenteel in het Verenigd Koninkrijk.”