Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. onrendabel
  niet rendabel
  "een onrendabele spoorlijnen"
  Synoniemen: improductief, improduktief, onproductief, onproduktief, onvruchtbaar

Voorbeeldzinnen

 1. Dit is vanuit economisch oogpunt onrendabel en zou ook een verhoogd risico op ongevallen inhouden.
 2. Deze schepen zouden worden vervaardigd uit 170 compartimenten met een lengte van maximaal 16 m, maar dit proces zou onrendabel en niet concurrerend zijn.
 3. Cement is een zwaar product met een naar verhouding tot het gewicht lage waarde, waardoor vervoer over lange afstanden vanwege de transportkosten onrendabel is.
 4. Slecht beheer van liquide middelen en riskante investeringen die uiteindelijk onrendabel bleken te zijn, hebben het vermogen van de onderneming om haar nucleaire passiva te beheren, in gevaar gebracht.
 5. Vanaf 1979 kreeg CELF te kampen met aanzienlijke financiële problemen, die echter waren voorzien omdat de twee ondernemingen die tot dan toe de activiteit hadden beheerd, zich liever terugtrokken van een markt die zij als onrendabel beschouwden.
 6. De voorwaarden die in de overeenkomst aan Intermed zijn opgelegd met betrekking tot de stiptheid, continuïteit, capaciteit en tarifering van de dienst, hebben tot gevolg dat de vlucht onrendabel is voor om het even welke maatschappij.
 7. In dit licht, en gelet op het feit dat NMS de afgelopen jaren voortdurend verliezen moest dekken zonder dat er enige verbetering in haar financiële situatie optrad, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat een particuliere investeerder in een markteconomie nog extra middelen ten belope van 24 miljoen euro zou hebben gestoken in een project dat tot dusverre onrendabel was gebleken.
 8. In het onderhavige geval staat het vast dat de Franse autoriteiten het betwiste „Programme petites commandes” ten uitvoer hebben gelegd om op de markt voor de activiteit van exportagenten steun te verlenen aan kleine bestellingen van maximaal 500 FRF, die in principe als onrendabel worden beschouwd.
 9. Greenpeace betwist het argument van de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk dat staatssteun voor deze activiteiten het handelsverkeer niet ongunstig kan beïnvloeden, omdat kernafval moeilijk kan worden getransporteerd en het derhalve onrendabel zou zijn voor concurrenten om te investeren in nieuwe opwerkingsinstallaties in Groot-Brittannië.
 10. Vaststaat dat CELF aan het einde van de jaren zeventig was opgericht om het hiaat op te vullen op een markt die vanwege de geringe rentabiliteit was verwaarloosd door ondernemingen, en dat de betwiste steun erop was gericht om een duidelijk onrendabel segment van de activiteit van exportagenten in stand te houden.