Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. ongewoon
  niet gewoon; afwijkend
  "een ongewone drukte"
  Synoniemen: abnormaal
 2. ongewoon
  opmerkelijk
  "een ongewone naam/vorm"
  Synoniemen: apart, buitengemeen, buitengewoon, extra-ordinair, extraordinair, onalledaags, ongemeen, speciaal, bijzonder
 3. ongewoon
  niet bekend
  "een ongewone ervaring"
  Synoniemen: vreemd, apart, obscuur, onbekend
 4. ongewoon
  afwijkend van het normale
  "De situatie nam een ongewone wending."
 5. ongewoon
  niet vaak voorkomend
  "Usain Bolt leverde een ongewone prestatie op de Olympische Spelen in Peking."

Voorbeeldzinnen

 1. De ordonnateurs voor betalingen besteden in het bijzonder aandacht aan terugbetalingsaanvragen voor ongewoon dure vluchten.
 2. De Commissie was echter van oordeel dat dit niet ongewoon was tijdens de aanloopfase en verenigbaar is met marktvoorwaarden.
 3. BE benadrukt dat deze zaak ongewoon is door de wijze waarop de stroommarkt functioneert en door de economische structuur van kerncentrales.
 4. Het is niet ongewoon dat er een groot verschil in economische ontwikkeling bestaat tussen een referentieland en een land zonder markteconomie of met een overgangseconomie.
 5. Volgens de door Mauritius verstrekte informatie waren de vangsten van rauwe tonijn eind 2007 en begin 2008 zelfs in vergelijking met de normale seizoensgebonden schommelingen ongewoon laag.
 6. In het laatste geval moet de jager het wild aan de wildbeheerder of de jachtopziener tonen en hem meedelen of hij vóór het doden ongewoon gedrag heeft waargenomen.
 7. Het is niet ongewoon dat statuten van ondernemingen en de stemregels zodanig worden opgesteld dat andere elementen moeten worden verworven vooraleer de overnemer de volledige zeggenschap over de beoogde onderneming kan verkrijgen.
 8. De lidstaten vereisen dat de onder deze richtlijn vallende instellingen en personen bijzondere aandacht besteden aan elke activiteit die zij van nature bijzonder geschikt achten om verband te houden met witwassen van geld of met financiering van terrorisme, en met name aan complexe of ongewoon grote transacties en alle ongebruikelijke transactiepatronen zonder een duidelijk economisch of merkbaar rechtmatig doel.
 9. Ten tweede blijkt uit de beschikbare gegevens die in overweging 133 van de definitieve verordening zijn besproken, dat er een ongewoon nauwe band bestond tussen de Koreaanse overheid en de Citibank Seoul die vragen doet rijzen over de onpartijdigheid van de beslissing van de Citibank Seoul om Hynix krediet te verstrekken.
 10. Door deze twee maatregelen moeten landbouw- en veeteeltbedrijven kunnen voortbestaan en het concurrentievermogen behouden dat nodig is om overeind te blijven in een economische situatie waarin de dieselprijzen ongewoon stijgen en de positie van de euro ten opzichte van de dollar verzwakt [42].