Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. ongerechtvaardigd
  niet gerechtvaardigd; vrijblijvend; ongegrond; zonder motivering; niet gerechtvaardigd; niet terecht; zinloos
  "ongerechtvaardigde verwijten"
  Synoniemen: ongegrond, gratuit, ongefundeerd, ongemotiveerd, ongewettigd, onterecht, ijdel

Voorbeeldzinnen

 1. Personeelskosten/Ongerechtvaardigd overmatig gebruik van forfaitaire bedragen
 2. Omdat de methode alleen gebaseerd is op feitelijke verschillen, is zij niet ongerechtvaardigd discriminerend.
 3. Bijgevolg moeten passende maatregelen worden genomen om een dergelijk ongerechtvaardigd voordeel te voorkomen.
 4. Als de maatregelen ongerechtvaardigd worden geacht, trekt de betrokken lidstaat de maatregelen in.
 5. beslissing van het INAIL ongerechtvaardigd wordt geacht; in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid aangeven op welke schadeloosstelling
 6. Het zou ook kunnen leiden tot een ongerechtvaardigd onderscheid in de behandeling van natuurlijke personen en van rechtspersonen.
 7. indien de medefinanciering van een of meer acties uit het Fonds geheel of gedeeltelijk ongerechtvaardigd is; of
 8. formulier E 118 vermelde bevoegde Zweedse orgaan. In het bezwaarschrift moet worden uiteengezet waarom de beslissing ongerechtvaardigd wordt geacht.
 9. Bij de vaststelling van de totale oppervlakte waarvoor steunaanvragen zijn ingediend, wordt geen rekening gehouden met aanvragen of delen van aanvragen die blijkens een controle duidelijk ongerechtvaardigd zijn.
 10. Fraude is een misdrijf of overtreding waarbij een ander opzettelijk wordt misleid om hem/haar schade toe te brengen — gewoonlijk om ongerechtvaardigd eigendom of diensten te verkrijgen.