Betekenis

Gevonden op het web

 1. nietig verklaren
  Annuleren of opheffen.
 2. nietig verklaren
  Iets ongeldig verklaren en ongedaan maken (voornamelijk een huwelijk of een wettige contract).

Voorbeeldzinnen

 1. De commissie kan de betwiste beslissing nietig verklaren of bevestigen.
 2. De commissie kan de betwiste beslissing nietig verklaren of bevestigen.
 3. STANDAARDFORMULIER VOOR KENNISGEVING EN MOTIVERING VAN HET WEIGEREN, NIETIG VERKLAREN OF INTREKKEN VAN EEN VISUM
 4. Standaardformulier voor kennisgeving en motivering van het weigeren, nietig verklaren of intrekken van een visum
 5. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten kunnen, overeenkomstig deze verordening handelend, weigeren een uitvoervergunning te verlenen en een reeds verleende uitvoervergunning nietig verklaren, schorsen, wijzigen of intrekken.
 6. WestLB, de deelstaat en Duitsland als interveniënt verzochten het gerecht de bestreden beschikking nietig te verklaren en de Commissie in de kosten te verwijzen.
 7. Toelichting: Betrokkene kan overeenkomstig de nationale wetgeving beroep aantekenen tegen het besluit om een visum te weigeren, nietig te verklaren of in te trekken.
 8. Tegen de beslissingen van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, dat de bestreden beslissing kan nietig verklaren of herzien.
 9. Eenieder kan een verzoek of een vordering tot nietigverklaring van het certificaat instellen bij de instantie die krachtens de nationale wetgeving bevoegd is het overeenkomstige basisoctrooi nietig te verklaren.
 10. Indien een uitvoer zijn wezenlijke veiligheidsbelangen zou kunnen schaden, kan een lidstaat een andere lidstaat verzoeken geen uitvoervergunning te verlenen of, indien deze reeds is verleend, die vergunning nietig te verklaren, te schorsen, te wijzigen of in te trekken.