Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. giftig
  vergiftig; giftig; met gif
  "giftige dampen/gassen"
  Synoniemen: toxofoor, vergiftig, toxisch
 2. giftig
  razend; woedend; hoog opschietend; erg kwaad; giftig; heel boos; woedend; furieus; woedend; erg kwaad; erg kwaad; witgloeiend
  "giftige woorden"
  Synoniemen: woedend, bloedlink, duivels, fulminant, furieus, laaiend, pisnijdig, pissig, rabiaat, rebels, spinnijdig, ziedend, razend, woest, hels, witheet
 3. giftig
  gif bevattend
  "Giftige paddenstoelen hoort men niet op te eten."
 4. giftig
  zeer nijdig
  "Toen ze ontdekte dat haar man hoor bedroog, werd ze pas echt giftig."

Voorbeeldzinnen

 1. Deze slang is niet giftig.
 2. BELANGRIJK: FORMAMIDE IS ZEER GIFTIG. DRAAG HANDSCHOENEN EN NEEM VOORZORGEN!
 3. LLL-producten mogen niet radioactief of giftig zijn.
 4. Verwijdering van giftig afval, met uitzondering van radioactief afval en vervuilde grond
 5. Speciale voorzorgsmaatregelen dienen te worden getroffen voor giftig, radioactief of besmettelijk afval.
 6. Bijtend voor de huid en de ogen en giftig bij inademing en inslikken
 7. Het gasdetectieapparaat en/of detectieapparaat voor giftig gas vertoont/vertonen gebreken.
 8. Stoffen met specifieke effecten op de gezondheid van de mens (zie hoofdstuk 4 van bijlage VI bij Richtlijn 67/548/EEG) die als kankerverwekkend, mutageen en/of giftig voor de voortplanting in categorie 1 of 2 worden ingedeeld, krijgen nota E indien zij ook als zeer giftig (T+), giftig (T) of schadelijk (Xn) worden ingedeeld.
 9. Bovendien mogen gewasbeschermingsmiddelen die als zeer giftig worden ingedeeld, niet worden toegelaten voor gebruik door niet-beroepsmatige gebruikers.
 10. stoffen die overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG aan de criteria voor indeling als giftig voor de voortplanting, categorie 1 of 2, voldoen;