Betekenis

Zelfstandig naamwoord

 1. erewoord (het ~)
  woord van eer; belofte; erewoord
  "iemand op (zijn) erewoord vrijlaten"
  Synoniemen: woord, parool

Voorbeeldzinnen

 1. VERKLARING OP EREWOORD
 2. Ondergetekende verklaart op erewoord dat de inlichtingen in dit verzoek om rechtsbijstand juist en volledig zijn:
 3. Ik bevestig op erewoord dat de bovenstaande inlichtingen volledig, waarheidsgetrouw en juist zijn.
 4. Daartoe vraagt de ordonnateur de potentiële begunstigden om een verklaring op erewoord.
 5. wanneer u op grond van andere redenen door de overledene werd onderhouden, een op erewoord afgelegde
 6. De begunstigde verklaart op erewoord dat de in de aanvragen vervatte informatie volledig, betrouwbaar en waar is.
 7. Bewijsmateriaal: de aanvragers moeten een naar behoren ondertekende en gedateerde verklaring op erewoord overleggen, waaruit blijkt dat zij zich in geen van de hierboven vermelde situaties bevinden.
 8. (Gelieve een verklaring op erewoord overeenkomstig de aanbeveling van de Commissie betreffende KMO's [13] of andere bewijsstukken bij te voegen ter staving van de bovenstaande gegevens):…
 9. Bewijsmiddelen: de aanvragers moeten een naar behoren ondertekende en gedateerde verklaring op erewoord overleggen, waaruit blijkt dat zij zich in geen van de hierboven vermelde situaties bevinden.
 10. (Gelieve een verklaring op erewoord overeenkomstig de aanbeveling van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA betreffende de definitie van kmo'sof andere bewijsstukken bij te voegen ter staving van de bovenstaande gegevens: