Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. daadkrachtig
  flink aanpakkend
  "een daadkrachtig bestuur/optreden"
  Synoniemen: doortastend, besluitvaardig, voortvarend, slagvaardig

Voorbeeldzinnen

 1. De internationale gemeenschap heeft daadkrachtig gereageerd en een aantal initiatieven genomen die moeten voorkomen dat kernmateriaal en andere radioactieve stoffen in handen vallen van criminelen en terroristen.
 2. De internationale gemeenschap heeft daadkrachtig op deze dreigingen gereageerd en een aantal initiatieven genomen die moeten voorkomen dat kernmateriaal en andere radioactieve stoffen in handen vallen van terroristen.
 3. De internationale gemeenschap heeft daadkrachtig op deze dreigingen gereageerd en een aantal initiatieven genomen die moeten voorkomen dat kernmateriaal en andere radioactieve stoffen in handen vallen van criminelen en terroristen.
 4. Deze nationale regelingen daadkrachtig uitvoeren moet helpen de financiële stabiliteit veilig te stellen, de kredietmarkten weer normaal te laten functioneren en de beschikbaarheid van kredieten voor bedrijven en huishoudens te ondersteunen, en tegelijk de gelijke voorwaarden op de interne markt in stand te houden.
 5. daadkrachtig de gemeenschappelijke EU-beginselen inzake „flexizekerheid” ten uitvoer leggen, afgestemd op de specifieke omstandigheden van elke lidstaat en in volledige overeenstemming met gezonde en houdbare overheidsfinanciën; maatregelen treffen om de arbeidsmobiliteit over de grenzen heen, en tussen regio’s, sectoren en beroepen te bevorderen; de loonontwikkelingen beter afstemmen op productiviteit, groei van werkgelegenheid en concurrentievermogen op geaggregeerd, sectoraal, regionaal en beroepsniveau;
 6. Met het oog op een samenhangende aanpak op Europees niveau op het gebied van ICT voor gezond ouder worden en om daadkrachtig te kunnen handelen, hebben een aantal lidstaten het initiatief genomen om een gemeenschappelijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma op te zetten: „Ambient Assisted Living” (hierna het gemeenschappelijk AAL-programma genoemd) op het gebied van ICT voor gezond ouder worden in de informatiemaatschappij, om synergieën tot stand te brengen wat betreft management- en financiële hulpbronnen, door te zorgen voor een uniform, gemeenschappelijk evaluatiemechanisme met assistentie van onafhankelijke deskundigen op basis van de vaste praktijk zoals vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1906/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot vaststelling van de regels voor de deelname van ondernemingen, onderzoekscentra en universiteiten aan acties op grond van het zevende kaderprogramma, en voor de verspreiding van onderzoeksresultaten (2007-2013) [4] en de combinatie van aanvullende expertise en hulpbronnen die beschikbaar zijn in de verschillende landen in Europa.
 7. Daarnaast dient Roemenië tijdens de looptijd van het NHP: verdere maatregelen te nemen om de langetermijnhoudbaarheid van de openbare financiën te waarborgen, met name in het licht van de potentiële risico’s inzake de toereikendheid en houdbaarheid van de pensioenen; de maatregelen te versterken om de fragmentatie van de onderzoeksbasis tegen te gaan, waarbij er tegelijkertijd voor wordt gezorgd dat de geplande verhoging van de overheidsmiddelen voor onderzoek daadwerkelijk resultaten oplevert door de nationale strategie op het gebied van O&O en innovatie daadkrachtig uit te voeren en de resultaten ervan geregeld te controleren; een meer geïntegreerde benadering te volgen bij de ontwikkeling van infrastructuur en de uitrol van ICT; grotere inspanningen te leveren om zwartwerk aan te pakken; de doeltreffendheid en het geografisch bereik van arbeidsbemiddelingsdiensten van de overheid te verbeteren, met name om kwetsbare groepen te helpen.