Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. bijtend
  vervuld van een krachtig en volhardend streven om een doel te bereiken
  Synoniemen: energiek, geestkrachtig, pittig, veerkrachtig, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 2. bijtend
  een diepe indruk achterlatend; dringend
  Synoniemen: indringend, klemmend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 3. bijtend
  degelijk; grondig; diepgaand; goed doordacht
  Synoniemen: grondig, diepgaand, diepgravend, gedegen, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 4. bijtend
  ad rem; paraat
  Synoniemen: gevat, ad rem, slagvaardig, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 5. bijtend
  pittig
  Synoniemen: kittig, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 6. bijtend
  getuigend van diep nadenken
  Synoniemen: diepzinnig, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 7. bijtend
  met dorst
  Synoniemen: dorstig, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 8. bijtend
  oplettend; bijdehand; met vuur bewerken van iets; zich gespannen toeleggend op
  Synoniemen: alert, kien, vinnig, gebrand, gespitst, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 9. bijtend
  bijtend (van stoffen); scherp
  "bijtend zuur/gas"
  Synoniemen: corrosief, inbijtend, incisief, agressief
 10. bijtend
  ad rem
  Synoniemen: snedig, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 11. bijtend
  snel van gedachten, van begrip of daarvan blijk geven
  Synoniemen: slim, bekeken, clever, gis, kien, pienter, snugger, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 12. bijtend
  pienter
  Synoniemen: bijdehand, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 13. bijtend
  bits; kort, scherp en onvriendelijk; die/dat bijt
  "bijtende honden"
  Synoniemen: scherp, bits
 14. bijtend
  kortaf en scherp
  Synoniemen: pinnig, snibbig, stekelig, vinnig, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 15. bijtend
  gretig; met veel zin; begerig; begerig; tuk; hevig verlangend
  Synoniemen: begerig, belust, graag, gretig, happig, smachtend, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend
 16. bijtend
  verstand hebbend, zijn verstand goed gebruikend
  Synoniemen: weldenkend, zinrijk, zinnig, doordringend, fel, guur, schel, scherp, schril, snerpend

Voorbeeldzinnen

 1. Irriterend of bijtend gas of stoom
 2. Bijtend voor de huid en de ogen en giftig bij inademing en inslikken
 3. Natriumhydroxide is immers een heel bijtend reinigingsmiddel en is dus intrinsiek gevaarlijk.
 4. Het product mag niet zijn ingedeeld als schadelijk (Xn) of bijtend (C) overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG.
 5. Oplossingen zijn helder of enigszins troebel, sterk bijtend en hygroscopisch en absorberen bij blootstelling aan de lucht kooldioxide, waarbij natriumcarbonaat ontstaat
 6. Silyleringsreagens, b.v. TRI-SIL (verkrijgbaar bij Pierce Chemical Co, cat.nr. 49001) of gelijkwaardig. (Waarschuwing: TRI-SIL is ontvlambaar, toxisch, bijtend en mogelijkerwijs carcinogeen.
 7. Beoordeling en controle: Voor elke als onderdeel van de formulering of als bestanddeel van een preparaat in de formulering gebruikte stof die is ingedeeld als schadelijk (Xn) of bijtend (C), dient aan de bevoegde instantie de exacte concentratie te worden meegedeeld en het veiligheidsinformatieblad te worden verstrekt.
 8. Het product: Het product mag noch vóór, noch (in voorkomend geval) na de kleuring als zeer vergiftig, vergiftig, gevaarlijk voor het milieu, kankerverwekkend, vergiftig voor de voortplanting, schadelijk, bijtend, mutageen of irriterend (uitsluitend als dit het gevolg is van de aanwezigheid van ingrediënten waarvoor risicozin R43 geldt) ingedeeld zijn overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad [3].
 9. Indien dergelijke preparaten als zeer vergiftig (T+), vergiftig (T) of bijtend (C) zijn ingedeeld en het materieel onmogelijk is de bedoelde informatie op de verpakking zelf aan te brengen, dient de verpakking van dergelijke preparaten vergezeld te gaan van een nauwkeurige en voor eenieder begrijpelijke gebruiksaanwijzing die, zo nodig, aanwijzingen bevat voor de vernietiging van de lege verpakking.
 10. preparaten van waterstoffluoride die als bijtend of toxisch zijn ingedeeld uit de consumentenmarkt te nemen [47]. Deze producten voldoen niet aan de algemene veiligheidsvoorschriften van Richtlijn 92/59/EEG van de Raad van 29 juni 1992 inzake algemene productveiligheid [49] en dienen onmiddellijk uit de handel te worden genomen.