Betekenis

Bijvoeglijk naamwoord

 1. abrupt
  niet verwacht of voorzien
  "een abrupt einde/slot"
  Synoniemen: onverwacht, onverhoeds, onverhoopt, onvermoed, onvoorzien, onwaarschijnlijk, plots, plotseling, subiet, verrassend
 2. abrupt
  plotseling.
  "Er was een abrupte verandering in de temparatuur."
 3. abrupt
  plotseling.
  "De temparatuur veranderde abrupt."

Bijwoord

 1. abrupt
  plotseling.
  "De temparatuur veranderde abrupt."

Voorbeeldzinnen

 1. Deze beleidsdoelstellingen moeten volgens dit advies bovendien niet abrupt maar geleidelijk worden ingevoerd om verstoring van de markt te voorkomen.
 2. Lichtbronnen dienen niet abrupt in en uit te worden geschakeld, maar de lichtintensiteit dient geleidelijk te worden gedimd c.q. verhoogd.
 3. De ontwikkeling van de invoer van het betrokken product is echter — zowel wat prijzen als hoeveelheden betreft — niet meer dynamisch, maar wel abrupt te noemen.
 4. Bij een andere methode wordt de concentratie aan het begin van de bemonsteringsleiding abrupt veranderd door van het nulgas op het ijkgas over te schakelen.
 5. De winstgevendheid liet een verbetering zien van 0-3 % in 1998 tot 3,1-6 % in 1999 en daalde abrupt tot 0-3 % in 2000 en bleef in het onderzoektijdvak onder de -3 %.
 6. In zijn advies inzake WAPECS stelt de RSPG dat het de voorkeur verdient deze beleidsdoelstellingen niet abrupt maar geleidelijk in te voeren om elke verstoring van de markt te voorkomen.
 7. De regelgeving voor landbouwcoöperaties werd abrupt gewijzigd met de publicatie van wet 34/1998, en met name door de vijftiende aanvullende bepaling, die het coöperaties verbiedt om aardolieproducten (zowel gasolie als benzine) aan derden te leveren, tenzij zij daarvoor een aparte rechtspersoon oprichten die onder het algemene belastingstelsel valt.
 8. Ofschoon de bedrijfstak van de EG aanvankelijk profiteerde van het toegenomen verbruik en de stijging van de gemiddelde verkoopprijzen, kwam deze groei in 2001 tot een abrupt einde, toen de bedrijfstak van de EG door de invoer met dumping uit China en de VS gedwongen werd tot een verlaging van zijn gemiddelde verkoopprijzen, die in 2002 met 12 % daalden ten opzichte van 2001.